امام علی(ع) و ایرانیان
48 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-670-5-05-7
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بسمه تعالی این اثر در دو بخش سامان یافت بخش اول دارای دو فصل است در فصل به واه هایی پراخته شده که در صدر اسلام در باره ایرانیان به کار می رفته است و فصل دوم آیاتی از قرآن آمده که پیامبر بیان فرموده منظور مردم ایران هستند. و حدیث معروف اگر علم در ثریا باشد مردانی از ایران زمین به آن دست خواهند یابید با عبارات مختلف ازمنابع و تفاسیر نقل شده است . بخش دوم دارای سه فصل است که در فصل وال برخورد حضرت با ایرانیان در زمان خلفا مطرح شده و بحث نو ذکر شده است و در فصل دوم و سوم به رفتار مهربانانه حضرت با مردم ایران در بعد اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است.