تقلید اعلم بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه
42 بازدید
محل نشر: مجله حوزه پائیز و زمستان 1391. ویژه نامه صاحب عروة الوثقی محمد کاظم طباطبائی. (
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمه تعالی مقاله به تبیین فتوای صاحب عروه پرداخته است که معتقد است اگر مجتهدی در عبادات و مجتهدی دیگر در معاملات اعلم باشد می توان در هر یک از موضوعات به یکی از این دو مراجعه و از وی تقلید کرد. این فتوا که بسیاری از مجتهدان بر آن حاشیه ندارند می تواند مبنایی برای تقلید در صورت تخصص در ابواب فقهی باشد ، زیرا هر مجتهدی در رشته تخصصی خود از دیگران اعلم است و می توان از وی در این موضوع تقلید کرد و بنا بر لزوم تقلید اعلم باید از وی تقلید نمود. در این مقاله از تجزی و انواع آن که می تواند مبنای تخصص در فقه باشد بحث شده است.