تقلید اعلم بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه : مجله حوزه شماره 165- 166 پائیز و زمستان 1391، ص 213-244.
47 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 165- 166 پائیز و زمستان 1391، ص 213-244. ویژه کنگره صاحب عروة( ا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همه علما تقلید اعلم را لازم یا جایز می دانند و دلیل اصلی تقلید را سیره عقلا دانسته اند در این صورت اگر فقیهی در مسائل عبادی اعلم باشد گفته اند باید از وی در این مسائل تقلید کرد و اگر فقیهی در مسائل تجاری و معاملاتی اعلم باشد باید از وی تقلید کرد و این را تقلید بر اساس تخصص در فقه می تولن نامید و امری روشن و بدیهی است.