تحقیق و بررسی حدیث مشهور لن یفلح قوم ولوا امرهم إمراة
52 بازدید
محل نشر: مجله حوزه ، شماره 163- 164، ویژه حوزه و مسائل زنان ، بهار و تابستان 1391.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله این حدیث بررسی شده و با توجه به این که شأن صدوری برای آنان ذکر کرده اند این مطلب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و همین چنین ادعای ابوبکر ناقل حدیث و روایات متعددد آن.