ولایت زنان : مجله حوزه شماره 163- 164، ویژه حوزه و مسائل زنان ، بهار و تابستان 1391.
53 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 163- 164، ویژه حوزه و مسائل زنان ، بهار و تابستان 1391.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله در باره نقش زنان در مسائل اجتماعی است و آیا ولایتی دارند یا نه دیدگاه های موافقان و مخالفان ذکر شده و ولایت زنان به جز در ولایت کبری پذیرفته شده است.