اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت : مجله حوزه شماره 161، پائیز 1390.
53 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 161، پائیز 1390.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله در باره تلاش علمای در مشروطه پس از استبداد صغیر و در زمان رضا شاه برای متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطه می باشد که وی به علمای نجف قول داد اما در عمل کاری انجام نداد.