سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله حوزه  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
اداری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
عضو هیئت علمی 
1390/06/01 
ادامه دارد 
تحقیق و نگارش  
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
عضو چند کمیته علمی 
1390/09/01 
ادامه دارد 
بررسی و ارزیابی مقالات